Etický kódex

  • Rešpektujeme prirodzenú ľudskú dôstojnosť dohliadaných osôb
  • Rešpektujeme základné ľudské práva a slobody dohliadaných osôb
  • Služby Santea poskytujeme bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie dohliadanej osoby
  • Podporujeme zachovávanie si vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti a individuálnu rozmanitosť dohliadanej osoby. Podporujeme rozvoj schopností, zručností a vedomostí dohliadaných osôb
  • Nenadväzujeme osobný ani písomný kontakt s dohliadanou osobou mimo rámec profesionálnej pomoci
  • Všetky informácie získané od dohliadanej osoby sú považované za DÔVERNÉ, pokiaľ to neodporuje zákonom Slovenskej republiky. Ak je ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život osôb, alebo porušenie právnych noriem Slovenskej republiky, vykoná operátor informačno-monitorovacieho centra Santea nevyhnutné kroky, vrátane informovania zložiek záchranného systému SR, a to aj bez súhlasu dohliadanej osoby
Späť na hlavnú stránku
FacebookLinkedIn